تحقیق جرم انگاري برخي از عنوان هاي حقوقي در ايران و تاثير ملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن

مطالب دیگر:
🔍آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 83🔍آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 84🔍آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 85🔍آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 86🔍آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 87🔍آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 88🔍آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 89🔍آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت مهرکام پارس در سال 90🔍نقشه کاربری اراضی شهرستان تنکابن🔍آمار معاملات و محاسبه متغیرهای مالی شرکت پارس دارو در سال 87🔍آموزش کامل OPNET🔍آموزش جامع ++ Omnet🔍آموزش جامع شبیه سازی NS2🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی عبیدی در سال 87🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی عبیدی در سال 88🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 80🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 82🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 83🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 84🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 85🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 86🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 87🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 88🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 89🔍آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 90

بخشی از متن تحقیق:

مقدمه
تنظيم روابط اجتماعي، تعيين يا اعلام حقوق و تكاليف آنان و سرانجام صيانت از نظم عمومي و حقوق و آزادي‌هاي فردي مهم‌ترين كاركرد و هدف حقوق است. در اين راستا حقوق مدني و حقوق كيفري بر حسب تعريف، ويژگيها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل مي‌كنند. ماهيت دوگانه اين دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن مي‌دارد كه از قواعد هر يك در موقع مناسب و با رعايت جميع شرايط بهره جويند.
تنظيم روابط اشخاص در جامعه و صيانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدني است كه ضمانت اجراي آن، با ماهيت نظم بخشي مدني آن سازگار است و تا آنجا كه مقدور است همين ضمانت اجراي مدني در تنظيم و تنسيق نظم و انضباط و نيز نسق بخشي به روابط شهروندان كافي است؛ ولي محدود نبودن روابط اجتماعي به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاكميت با فرمانبران و نيز ناكارآمدي ضمانت اجراي مدني و اداري به دليل زياد بودن رفتارهاي ناقض هنجارهاي اجتماعي و بر نتابيدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و دولت و نظريه‎هاي فلسفي، اجتماعي و سياسي حاكم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقيم و قهرآميز دست مي‌زند.
واكنش تند و سركوبگر جامعه ـ دولت به چنين رفتارهايي در قواعد جزايي نمودار مي‌شود؛ هر چند كه ويژگي تمام واكنش‌هاي جزايي سركوبگري نيست ولي ماهيت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدني و اداري است.
همين تفاوت ماهوي و هدفي و آثار زيانبار اين نوع واكنش و پرهزينه بودن سازماندهي چنين پاسخي ايجاب مي‌كند تا زماني يك عمل جرم و مستوجب پاسخ كيفري شناخته شود كه مداخلة كيفري مفيد و لازم باشد؛ يعني هم آخرين حربه باشد و هم كاربرد چنين سلاحي مفيد.
اين نوع ملاحظات سبب شده كه قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سياسي حاكم و مناسبات و ساختارهاي اجتماعي، ترتيب منطقي و زماني اعمال انواع واكنش‌ها و ضمانت اجراهاي مدني را رعايت كنند. به اين جهت شايسته است ابتدا به تدوين قواعد و قوانين مدني همت گماشته، آنگاه كه ناكارآمدي قاعده‌اي در برآورده كردن اهداف موردنظر آشكار و يا در ابتدا براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده ضرورت و فايده‌مندي قواعد جزايي احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاري رفتاري خاص و تنظيم واكنش كيفري مناسب آن ‌كنند.
مطالعه سير جرم انگاري‎ها، به ويژه جرم‎انگاري عناوين مدني، در حقوق ايران و مقايسة اركان هر كدام، هم از حيث شناخت تاريخ تحولات حقوق ايران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختي حقوقي و سياسي و بالاخره از جهت مباحث فني حقوقي سودمند است.این تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 47